Standartet


Standardet jane miratuar nga Ministria e Shendetesise dhe u dorezohen Institucioneve shendetesore ne momentin e aplikimit per Akreditim
1 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Spitalor - Miratuar nga MSH
2 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Paresor - Miratuar nga MSH
3 - Standartet e Cilesise dhe Akreditimit per Kujdesin Dentar - Miratuar nga MSH

Qendra ka hartuar dhe vë në dispopzicion gjate fazes së vetëvlerësimit të institucioneve shëndetësore:
- Udhërrëfyesin për vetëvlerësimin e standarteve të akreditimit të institucioneve shëndetësore
- Gjatë vlerësimit të jashtëm qendra vë në dispozicion të vlerësuesve të jashtëm
- Udhërrëfyesin për vlerësuesit e jashtëm të institucioneve shëndetësor

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225