Në kuadër të edukimit dhe trajnimit mbi Konceptet e cilësisë, sigurisë dhe Akreditimit qendra organizoi Trajnimin me temë “Konceptet bazë mbi Cilësinë dhe Sigurinë e Kujdesit Shëndetësor, Procesi i Akreditimit, Vetëvlerësimi i Standardeve spitalore”. Ky aktivitet u vlerësua nga QKEV me 4 kredite.

Ky aktivitet u mbajt për koordinatorët e cilësisë dhe ekipin e survejorëve të brendshëm;

• Në Spitalin Rajonal Lezhë

• Në Spitalin Rajonal Durrës

• Në Spitalin Rajonal Shkodër ku morën pjesë edhe Grupi i vlerësuesve të brendshëm dhe Drejtoresha e Spitalit Kukës

• Në Spitalin Rajonal Fier  ku morën pjesë edhe Grupi i vlerësuesve të brendshëm dhe Drejtoresha e Spitalit Berat, si dhe grupi i vlerësuesve të brendshëm të Spitalit të Lushnjës

• Në Spitalin Rajonal Vlorë

• Në Pogradec ku morën pjesë Grupet e vlerësuesve të brendshëm dhe Drejtuesit e Spitaleve Elbasan, Gjirokastër, Korçë dhe Pogradec. 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al