Në kuadër të procesit të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë, sigurisë dhe të Akreditimit, QKCSA-ISH organizoi Trajnimin me temë “Përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë në kujdesin shëndetësor parësor, procesi i Akreditimit”, për Drejtuesit dhe koordinatoret e cilësisë së Qendrave Shëndetësore të DRSH – Durrës, me Dt. 05/06/2015. Ky aktivitet u vlerësua nga QKEV me 3 kredite.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al