1.      Përmbledhje e Trajnimit për Standardet e Kujdesit Shëndetësor Parësor, Tiranë

31 Janar 2018

Në lidhje me procesin e akreditimit të institucioneve shëndetësore, Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH), më datën 31 Janar 2018, zhvilloi trajnimin për Standardet e Akreditimit për Kujdesin Parësor, në Tiranë, me temën “STANDARDET E AKREDITIMIT, INTERPRETIMI DHE VLERËSIMI I TYRE, RAPORTI I PARË I VETË-VLERËSIMIT – PËR KUJDESIN PARËSOR”.

Në trajnim morën pjesë 34 personat përgjegjës (koordinatorët e cilësisë) për ndjekjen e procesit të akreditimit nominuar nga DRSH dhe DSHP.

Temat që u mbajtën në këtë trajnim janë:

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e ekipit të vetëvlerësimit të standardeve për akreditim dhe cilësi. Njohja me standardet e akreditimit të rishikuara.

2. Njohja me Tabelën e vetëvlerësimit. Shpjegim i hollësishëm mbi mënyrën e hedhjes së rezultateve në tabelën e vetëvlerësimit nga ekipit i vetëvlerësimit.

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO.

 

2.      Përmbledhje e Trajnimit për standardet e Kujdesit Shëndetësor Parësor, Tiranë

01 Shkurt 2018.

Në lidhje me procesin e akreditimit të institucioneve shëndetësore, Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH), më datën 01 Shkurt 2018, zhvilloi trajnimin për standardet e akreditimit për kujdesin parësor, në Tiranë, me temën “STANDARDET E AKREDITIMIT, INTERPRETIMI DHE VLERËSIMI I TYRE, RAPORTI I PARË I VETË-VLERËSIMIT – PËR KUJDESIN PARËSOR”.

Në trajnim morën pjesë 81 persona përgjegjës për ndjekjen e procesit të akreditimit si Drejtori i Qendrës Shëndetësore, ekipi i vetëvlerësimit dhe koordinatori i cilësisë i dyzetë e një (41) Qendrave Shëndetësore të Qarkut Tiranë.

Temat që u mbajtën në këtë trajnim janë:

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e ekipit të vetëvlerësimit të standardeve për akreditim dhe cilësi. Njohja me standardet e akreditimit të rishikuara.

2. Njohja me Tabelën e vetëvlerësimit. Shpjegim i hollësishëm mbi mënyrën e hedhjes së rezultateve në tabelën e vetëvlerësimit nga ekipit i vetëvlerësimit

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO.

 

3.      Trajnimin e zhvilluar date 1 Shkurt 2018, në SUOGJ “Mbretëresha Geraldine”, Tiranë

Në përmbushje të planit të aktiviteteve të vitit 2018 ,të planifikuar nga QKCSAISH datë 1 Shkurt 2018 në pranë ambienteve te SUOGJ Mbretëresha Geraldine  u zhvillua trajnimi lidhur me proçesin e akreditimit me temë “ Standardet e reja të cilësisë të akreditimit për shërbimin spitalor,  Interpretimi dhe vlerësimi i tyre , Raporti i parë i vetëvlerësimit .

Pjesëmarrësit ne Trajnimin si me poshtë:

·         Maksim Gjoni  - mjek                  

·         Eneida Dede - mjeke                    

·         Flutura Bastari                                          

·         Miranda Kocani                         

·         Aurora Bajraktari

Në trajnim u fokusuam tek njohja me standardet e reja për struktura shendetesore universitare

ü  Rëndësia e Procesit te Vete-vlerësimit.

ü   Plotësimi i duhur i dokumentacionit te nevojshëm   per dosjen e plote te akreditimit .

ü  Mënyra e plotësimit te tyre bazuar ne formularin e akreditimit

ü   Lista e nevojshme për çdo standardd

ü  Roli dhe përgjegjësitë e koordinatorit të cilësisë

ü  Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë

Klasifikimi i standardeve sipas rëndësisë se tyre. Interpretimi i duhur i standardeve ( fokus standardet baze ). Elementet përbërës dhe pikëzimi i tyre. Mënyra e plotësimit te raportit te pare te vetëvlerësimit. Identifikim te çështjeve lidhur me plotësimin e Standardeve.

Ekipeve te vetëvlerësimit iu vunë ne dispozicion nga ana jone materialet e duhura ne ndihme te procesit te akreditimit si:

·         Standardet e cilësisë për shërbimin spitalor ,

·         Tabela e vetëvlerësimit për standardet e shërbimit spitalor

·         Lista e dokumentacionit te duhur për plotësimin e dosjes se akreditimit renditur sipas fushave te standardeve

·         UPK dhe PKK lidhur me KIS kontrollin e infeksioneve spitalore.

·         UPK dhe PPK te patologjive te ndryshme te miratuara nga MSH dhe MBS

·         Karta e te drejtave te Pacientit.

·         Udhëzues për raportim të incidenteve

 

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Brikena SINANI.

4.      Trajnimi i zhvilluar në ambjentet e QSUT “Nënë Tereza”, Tiranë

 

Në përmbushje të planit t ë aktiviteteve të vitit 2018 ,të planifikuar nga QKCSAISH date 2 Shkurt 2018 ne ambientet e Administratës se QSUT  “Nene Tereza “ u zhvillua trajnimi lidhur me procesin e akreditimit me temë “ Standardet e reja te cilësisë te akreditimit per struktura shenietesore universitare , Interpretimi dhe vlerësimi i tyre , Raporti i pare i vetëvlerësimit .

Pjesëmarrësit ne Trajnimin e zhvilluar pranë ambienteve te QSUT si me poshtë :

a.      Ekipi i vetëvlerësimit për shërbimin e Neurokirurgjisë :

·         Flutura Pulaci – Drejtore e performances Spitalore

·         Bora Salaj – Administratore PAI Neuroshkenca

·         Artur Xhumari – Kirurg

·         Kimeta Kadesha – Kryeinfermiere PAI

·         Hermes Xhemalaj – Specialist pranë Sektorit te Cilesise, Kujdesit ndaj pacientit dhe edukimit ne vazhdim.

b.       Ekipi i vetëvlerësimit per Sherbimin e Djegie Plastikes

·         Diora Shino – Administratore e PAI polivalent

·         Vjollca Kuqi – Kryeinfermiere e sherbimit

 

c.        Ekipi i vetëvlerësimit per shërbimin e Endokrinologjise

·         Merfa Aliaj – Administratore PAI

·         Gerond Hysi- Mjek

Ne trajnim fokus njohja me standardet e reja për struktura shendetesore universitare

ü  Rëndësia e Procesit te Vete-vlerësimit.

ü   Plotësimi i duhur i dokumentacionit te nevojshëm   per dosjen e plote te akreditimit .

ü  Mënyra e plotësimit te tyre bazuar ne formularin e akreditimit

ü   Lista e nevojshme për çdo standardd

ü  Roli dhe përgjegjësitë e koordinatorit të cilësisë

ü  Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë

Ekipi u orientua ne lidhje me plotësimin e Formularit te Aplikimit , Kërkesës për akreditim. Plotësimi i dokumentacionit te duhur për procesin e akreditimit.

Klasifikimi i standardeve sipas rëndësisë se tyre. Interpretimi i duhur i standardeve ( fokus standardet baze). Elementet përbërës dhe pikëzimi i tyre. Mënyra e plotësimit te raportit te pare te vetëvlerësimit. Identifikim te çështjeve lidhur me me plotësimin e Standardeve .

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Brikena SINANI.

 

5.      Trajnimi i zhvilluar në SUOGJ “ Koco Gliozheni” , Tiranë

 

Në përmbushje të planit t ë aktiviteteve të vitit 2018 ,të planifikuar nga QKCSAISH date 5 Shkurt 2018 ne ambientet e SUOGJ “ Koco Gliozheni“ u zhvillua trajnimi lidhur me procesin e akreditimit me temë “ Standardet e reja te cilësisë te akreditimit për struktura shëndetësorë universitare , Interpretimi dhe vlerësimi i tyre , Raporti i pare i vetëvlerësimit .

Pjesëmarrësit ne Trajnimin e zhvilluar pranë ambienteve te SUOGJ Koco Gliozheni si me poshtë:

·         Marjeta Babaoci – N/drejt e edukimit ne vazhdim – përgjegjëse e procesit

·         Yllka Bardhi- Kryemami e përgjithshme

·         Vjollca Mulliqi – Kryemami ne shërbimin e anestezi reanimacionit

·         Adrian Misja – Shefe e shërbimit anestezi reanimacion

 

Ne trajnim fokus njohja me standardet e reja për struktura shendetesore universitare

ü  Rëndësia e Procesit te Vete-vlerësimit.

ü   Plotësimi i duhur i dokumentacionit te nevojshëm   per dosjen e plote te akreditimit .

ü  Mënyra e plotësimit te tyre bazuar ne formularin e akreditimit

ü   Lista e nevojshme për çdo standardd

ü  Roli dhe përgjegjësitë e koordinatorit të cilësisë

ü  Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë

U orientuan ne lidhje me plotësimin e Formularit te Aplikimit , Kërkesës për akreditimi dhe Ekipit te vetëvlerësimit  . Plotësimi i dokumentacionit te duhur për procesin e akreditimit

 Klasifikimi i standardeve sipas rëndësisë se tyre. Interpretimi i duhur i standardeve ( fokus standardet baze ). Elementet përbërës dhe pikëzimi i tyre. Mënyra e plotësimit te raportit te pare te vetëvlerësimit. Identifikim te çështjeve lidhur me me plotësimin e Standardeve

Ekipit iu vu ne dispozicion nga ana jone materialet e duhura ne ndihme te procesit te akreditimit si:

·         Standardet e cilësisë për struktura shendetesore universitare ,

·         Tabela e vetëvlerësimit për standardet e strukturës shendetesore universitare

·         Lista e dokumentacionit te duhur për plotësimin e dosjes se akreditimit renditur sipas fushave te standardeve

·         UPK dhe PK lidhur me KIS kontrollin e infeksioneve spitalore.

·         Karta e te drejtave te Pacientit. miratuar nga MSH MBS.

·         Udhëzues për raportim incidenteve

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Brikena SINANI.

6.      Trajnimi i zhvilluar në ambjentet e SU Trauma 

 

Në përmbushje të planit të aktiviteteve të vitit 2018 ,të planifikuar nga QKCSAISH datë 6 Shkurt 2018 në ambientet e SU të Traumës  u zhvillua trajnimi lidhur me proçesin e akreditimit me temë “ Standardet e reja të cilësisë të akreditimit për struktura shëndetësore universitare , Interpretimi dhe vlerësimi i tyre , Raporti i parë i vetëvlerësimit .

Pjesëmarrësit ne Trajnimin si me poshtë:

·         Luan Nikollari – Mjek epidemiolog  Përgjegjës i procesit

·         Agron Dogjani – Kirurg

·         Iris Karalliu – Pergj e sekt Juridik

·         Anila Meca – Shefe e laboratorit biokimik

·         Lindita Sada – Kryeinf e përgjithshme

·         Natasha Merku – Konsulta

·         Refail Cana – Kirurg

Ne trajnim fokus njohja me standardet e reja për struktura shendetesore universitare

ü  Rëndësia e Procesit te Vete-vlerësimit.

ü   Plotësimi i duhur i dokumentacionit te nevojshëm   per dosjen e plote te akreditimit .

ü  Mënyra e plotësimit te tyre bazuar ne formularin e akreditimit

ü   Lista e nevojshme për çdo standardd

ü  Roli dhe përgjegjësitë e koordinatorit të cilësisë

ü  Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë

U orientuan ne lidhje me plotësimin e Formularit te Aplikimit , Kërkesës për akreditimi dhe Ekipit te vetëvlerësimit  . Plotësimi i dokumentacionit te duhur për procesin e akreditimit

 Klasifikimi i standardeve sipas rëndësisë se tyre. Interpretimi i duhur i standardeve ( fokus standardet baze ). Elementet përbërës dhe pikëzimi i tyre. Mënyra e plotësimit te raportit te pare te vetëvlerësimit. Identifikim te çështjeve lidhur me me plotësimin e Standardeve

Ekipit iu vu ne dispozicion nga ana jone materialet e duhura ne ndihme te procesit te akreditimit si:

·         Standardet e cilësisë për struktura shendetesore universitare ,

·         Tabela e vetëvlerësimit për standardet e strukturës shendetesore universitare

·         Lista e dokumentacionit te duhur për plotësimin e dosjes se akreditimit renditur sipas fushave te standardeve

·         UPK dhe PPK lidhur me KIS kontrollin e infeksioneve spitalore.

·         Karta e te drejtave te Pacientit miratuar nga MSH MBS.

·         Udhëzues për raportim të incidenteve

 

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Brikena SINANI.

 

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al