Instituti i Mjekësisë në vitin 1999 në raportin e tij “Të gabosh është humane”, thekson rëndësinë e matjes dhe të monitorimit në mënyrë rigoroze të incidenteve dhe gabimeve të evitueshme, në shërbimin e kujdesit shëndetësor, veçanërisht  në kujdesin  spitalor. 

Nëpërmjet këtyre elementëve bëhet e mundur parandalimi dhe marrja e masave në kohë e incidenteve mjekësore, duke rritur kështu cilësinë e shërbimit shëndetësor në kujdesin ndaj pacientit.   

 “IOM: Institute of Medicine” 

 

QKCSAISH ve ne dispozicion dhe ka shperndare ne spitalet e vendit, mjetin e raportimit te gabimeve dhe rreziqeve te hartuar dhe miratuar nga Ministria e Shendetesise

1- Udhezues per Raportimin e Incidenteve ne Spital nga MSH

Gjithashtu qendra ka hartuar sipas modelit te AHRQ mjetet e meposhteme per raportim

2- Fletet e Raportimit 

Qendra mbledh dhe analizon cdo vit te dhenat qe raportohen nga spitalet per Indikatoret e Performaces Spitale. Ku nje nga fushat kryesore eshte edhe fusha e Sigurise.

3- Indikatoret e Sigurise

Nje nga elementet e Sigurise eshte edhe Parandalimi dhe Kontrolli i Infeksioneve Spitalore

5- Udherrefyes per Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore

6 - PosteraBroshura

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al