Një institucion shëndetësor akreditohet nëse përmbush standardet e njohura nga Ministria e
Shëndetësisë. Nëpërmjet Akreditimit konfirmohet një kujdes cilësor dhe I sigurtë conform standarteve të cilësisë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225