Përmbledhje e aktivitetit në Lushnjë

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 27 Korrik 2017, u zhvillua një takim në Lushnjëe, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. 

Tema u prezantua nga Specialistja e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e Qendrave Shëndetësore të Lushnjës. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

Përmbledhje e aktivitetit në Bulqizë

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 13 Tetor 2017, u zhvillua një takim në Bulqizë, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. 

Tema u prezantua nga Specialiste e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e Qendrave Shëndetësore të Bulqizës. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

Përmbledhje e aktivitetit në Peshkopi

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 03 Nëntor 2017, u zhvillua një takim në Peshkopi, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. Tema u prezantua nga Specialistet e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO dhe Znj. Lorena MALI. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e Qendrave Shëndetësore të Peshkopisë. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

 

09-10 Nëntor 2017-Trajnimi në Fier

 

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH), më datën 09-10 Nëntor 2017, u zhvillua trajnimi në Fier, me temën “CILËSIA DHE SIGURIA NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR. AKREDITIMI, FAZA E VETË-VLERËSIMIT DHE RËNDËSIA E TIJ”. 

Temat që u mbajtën në këtë trajnim 2 ditor janë:

1. Konceptet mbi cilësinë, sigurinë në institucionet shëndetësore.

2. Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor. Një vështrim i përgjithshëm.

3. Fazat dhe hapat drejt procesit të Akreditimit. Ekipi i vetë-vlerësimit dhe rëndësia e tij.

4. Procesi i Akreditimit në Qendrat Shëndetësore të Tiranës dhe Durrësit. Përfshirja në këtë proces edhe e qendrave shëndetësore në Fier, Lushnje dhe Dibër.

5. Mjetet dhe dokumentacioni i nevojshëm për Akreditim.

6. Tabela e vetë-vlerësimit, plotësimi dhe pikëzimi.

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistet e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO dhe Znj. Lorena MALI dhe Specialiste e Sektorit të Cilësisë, Sigurisë dhe të Drejtave të Pacientit të QKCSAISH, Znj. Valbona BARA. 

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin koordinatori dhe ekipi i vetë-vlerësimit të shtatë (7) Qendrave Shëndetësore të Fierit. 

15-16 Nëntor 2017_ Përmbledhje e Trajnimit në Fier

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH), më datën 15-16 Nëntor 2017, u zhvillua trajnimi në Fier, me temën “CILËSIA DHE SIGURIA NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR. AKREDITIMI, FAZA E VETË-VLERËSIMIT DHE RËNDËSIA E TIJ”. 

Temat që u mbajtën në këtë trajnim 2 ditor janë:

1. Konceptet mbi cilësinë, sigurinë në institucionet shëndetësore.

2. Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor. Një vështrim i përgjithshëm.

3. Fazat dhe hapat drejt procesit të Akreditimit. Ekipi i vetë-vlerësimit dhe rëndësia e tij.

4. Procesi i Akreditimit në Qendrat Shëndetësore të Tiranës dhe Durrësit. Përfshirja në këtë proces edhe e qendrave shëndetësore në Fier, Lushnje dhe Dibër.

5. Mjetet dhe dokumentacioni i nevojshëm për Akreditim.

6. Tabela e vetë-vlerësimit, plotësimi dhe pikëzimi.

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistet e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO dhe Znj. Lorena MALI.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin koordinatori dhe ekipi i vetë-vlerësimit të nëntë (9) Qendrave Shëndetësore të Fierit. 

 

23 Nëntor 2017  Përmbledhje e Trajnimit në Fier

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH), më datën 23 Nëntor 2017, u zhvillua trajnimi në Fier, me pesëmbëdhjetë (15) drejtorët e Qendrave Shëndetësore të Fierit ku u diskutua për procesin e akreditimit.

Temat që u mbajtën në këtë trajnim janë:

1. Një vështrim i përgjithshëm mbi procesin e Akreditimit. Fazat dhe hapat drejt procesit të Akreditimit. Roli i drejtuesit, koordinatorit dhe ekipit të vetë-vlerësimit.

2. Konceptet mbi cilësinë, sigurinë në institucionet shëndetësore.

3. Tabela e vetë-vlerësimit, plotësimi dhe pikëzimi.

Temat e trajnimit u mbajtën nga Specialistet e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO dhe Znj. Lorena MALI.

Në formë elektronike iu dërgua dokumentacioni i nevojshëm për procesin e akreditimit:

- Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor,

- Lista e dokumentave të nevojshëm që duhet të plotësojnë për procesin e akreditimit,

- Pyetësori i kënaqësisë së pacientit,

- Pyetësori për stafin, mjek-infermier,

- Tabela e Vetë-Vlerësimit

 

 Përmbledhje e aktivitetit në Bulqizë

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 13 Tetor 2017, u zhvillua një takim në Bulqizë, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. Tema u prezantua nga Specialiste e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e qendrave shëndetësore të Bulqizës. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

Përmbledhje e aktivitetit në Burrel

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 21 Shtator 2017, u zhvillua një takim në Burrel, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. Tema u prezantua nga Specialiste e Sektorit të Cilësisë, Sigurisë dhe të Drejtave të Pacientit të QKCSAISH, Znj. Valbona BARA. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e qendrave shëndetësore të Burrelit. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

Përmbledhje e aktivitetit në Mallakastër

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 03 Gusht 2017, u zhvillua një takim në Mallakastër, me temën “Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor”. Tema u prezantua nga Specialiste e Sektorit të Akreditimit të QKCSAISH, Znj. Erisa NDREKO. Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonomistët e qendrave shëndetësore të Mallakastrës. Në fund të takimit pjesëmarrësve ju shpërnda edhe Libri i Standardeve të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

 

 

Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 20 Korrik 2017 u zhvillua një takim në qarkun e Fierit me temën “Standardet dhe procesi i Akreditimit”.

Tema u prezantua nga Drejtoresha e QKCSAISH, Znj. Mirela Çela.

 

 Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonimistët e Qëndrave Shëndetësore të Qarkut Fier.

Më Datë 16 Dhjetor, ora 9:00- 13:00 në Hotel Tirana International, Tiranë u mbajt “Konferenca Kombëtare e QKCSA-ISH” me temë: Akreditimi si mjet për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor. 

Në fokus të kësaj konference ishte përmirësimi i cilësisë në kujdesin shëndetësor nëpërmjet plotësimit të standardeve të akreditimit në Kujdesin Shëndetësor Spitalor i cili u konkretizua me shembuj konkret nga sistemi publik dhe ai privat gjatë seancës së parë. Ku risia ishte përfshirja me seriozitet e disa nga spitalet publike, përkrahja e këtij procesi nga drejtuesit e tyre dhe hapat e ndërmarra nga ana e tyre në lidhje me procesin e përmirësimit të cilësisë dhe plotësimit të standardeve të akreditimit.   

Ndërsa në seancën e dytë u vu në qendër Kujdesi Shëndetësor Parësor, përfshirja e institucioneve shëndetësore parësore publike në procesin e vetë përmirësimit të cilësisë për të bërë hapa në drejtim të arritjes dhe plotësimit të standardeve të akreditimit të kujdesit parësor.  Gjithashtu  procesit të akreditimit dhe matjes sistematike të performancës spitalore iu kushtua interes i veçantë në konferencë sidomos lidhur me analizimin dhe rëndësinë e raportimit të tyre veçanërisht për fushën e sigurisë, duke u konkretizuar edhe me paraqitjen e mjetit për identifikimin dhe analizimin e ngjarjeve të padëshirueshme.

Në këtë Konferencë pati një pjesëmarrje të gjerë nga të gjitha institucionet shëndetësore spitalore dhe parësore të sektorit publik dhe privat dhe partnerët e tjerë në shëndetësi; drejtues dhe përfaqësues të fakultetit të mjekësisë, infermierisë, stomatologjisë, të departamenteve / shërbimeve në QSUT, koordinatorë të cilësisë, anëtarë të ekipeve të vetëvlerësimit, mjek / staf nga spitalet dhe qendrat shëndetësore të përfshira në procesin e përmirësimit të cilësisë.

Në kuadër të procesit të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë, sigurisë dhe të Akreditimit, QKCSA-ISH organizoi Trajnimin me temë “Përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë në kujdesin shëndetësor parësor, procesi i Akreditimit”, për Drejtuesit dhe koordinatoret e cilësisë së Qendrave Shëndetësore të DRSH – Durrës, me Dt. 05/06/2015. Ky aktivitet u vlerësua nga QKEV me 3 kredite.

Sottocategorie

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225